·         Nissan planuje sprzedaż dodatkowego miliona pojazdów w porównaniu z rokiem finansowym 2023 oraz marżę zysku operacyjnego na poziomie ponad 6% do końca roku finansowego 2026

·         Do roku finansowego 2026 zostanie wprowadzonych na rynek, w skali globalnej, 30 nowych modeli, w tym 16 zelektryfikowanych

·         Do roku finansowego 2026 odświeżonych zostanie 60% modeli osobowych z napędem spalinowym

·         Poprawiona zostanie konkurencyjność samochodów elektrycznych dzięki obniżeniu o 30% kosztów ich kolejnej generacji oraz zrównaniu kosztów samochodów elektrycznych i spalinowych do roku finansowego 2030

·         Znaczna obniżka kosztów samochodów elektrycznych następnej generacji zostanie osiągnięta dzięki grupowemu projektowaniu pojazdów w ramach tzw. rodzin – produkcja pojazdów opracowanych według tego podejścia rozpocznie się w roku finansowym 2027

·         Strategiczne partnerstwa zostaną rozszerzone na obszary technologii, portfolio produktów i usług związanych z oprogramowaniem

·         Dywidendy i skup akcji własnych w celu osiągnięcia całkowitej stopy zwrotu dla akcjonariuszy na poziomie powyżej 30%

·         Nowe przedsięwzięcia mające zapewnić dodatkowe przychody rzędu 2,5 bln jenów do roku finansowego 2030

JOKOHAMA, Japonia Nissan Motor Co., Ltd, ogłosił wprowadzenie nowego planu biznesowego The Arc, zakładającego stymulowanie tworzenia wartości oraz zwiększanie konkurencyjności. Plan koncentruje się na szeroko zakrojonej ofensywie produktowej, rozszerzeniu elektryfikacji, nowym podejściu do inżynierii i produkcji, wdrażaniu nowych technologii oraz wykorzystaniu partnerstw strategicznych w celu zwiększenia globalnego wolumenu sprzedaży i poprawy rentowności.

Plan został opracowany jako pomost między planem transformacji biznesowej Nissan NEXT na lata finansowe* 2020–2023 a długofalową wizją firmy sformułowaną w strategii Nissan Ambition 2030. W ramach nowego planu wyodrębniono cele średnioterminowe na lata finansowe 2024–2026 oraz działania do zrealizowania w średnim i długim horyzoncie czasowym, czyli do roku 2030.

Makoto Uchida, prezes i dyrektor generalny Nissana powiedział: „Plan The Arc wyznacza naszą drogę do przyszłości. Odzwierciedla nasz konsekwentny postęp oraz umiejętność poruszania się w zmiennych uwarunkowaniach rynkowych. The Arc pozwoli nam jeszcze skuteczniej i szybciej stymulować tworzenie wartości oraz poprawiać konkurencyjność. W obliczu ekstremalnej zmienności sytuacji na rynku Nissan podejmuje zdecydowane działania wyznaczone nowym planem, aby zapewnić wzrost i rentowność firmy”.

W ramach dwuczęściowego planu Nissan w pierwszej kolejności podejmie działania mające na celu zapewnienie wzrostu wolumenu sprzedaży poprzez strategię dopasowaną do specyfiki regionów i przygotuje się do przyspieszonego przejścia na samochody elektryczne. Działania te będą wsparte zrównoważoną ofertą produktów zelektryfikowanych i spalinowych, zwiększaniem wolumenu na głównych rynkach oraz utrzymywaniem dyscypliny finansowej. Dzięki tym inicjatywom Nissan zamierza zwiększyć roczną sprzedaż o 1 milion sztuk oraz marżę zysku operacyjnego do ponad 6% do końca roku finansowego 2026. Utoruje to drogę drugiej części planu, którego celem jest umożliwienie przejścia na samochody elektryczne i osiągnięcie długoterminowego, rentownego wzrostu, wspieranego przez inteligentne partnerstwa, zwiększoną konkurencyjność samochodów elektrycznych, zróżnicowane innowacje, a także nowe źródła przychodów. Nissan szacuje, że nowe szanse biznesowe mogą wygenerować przychody rzędu 2,5 bln jenów do roku finansowego 2030.

Zrównoważone portfolio produktów

Aby zaspokoić zróżnicowane potrzeby klientów na rynkach, na których elektryfikacja przebiega w różnym tempie, Nissan planuje wprowadzić na rynek 30 nowych modeli w ciągu najbliższych trzech lat, w tym 16 zelektryfikowanych i 14 spalinowych. Nissan zamierza wprowadzić łącznie 34 zelektryfikowane modele we wszystkich segmentach w latach finansowych 2024–2030. Jednocześnie szacuje się, że do roku finansowego 2026 udział pojazdów zelektryfikowanych w miksie modelowym wyniesie 40%, a do końca dekady wzrośnie do 60%.

Zapewnienie wzrostu na rynkach poprzez strategie dostosowane regionalnie

Działania Nissana do roku finansowego 2026 (o ile nie wskazano inaczej) w kluczowych regionach i na najważniejszych rynkach:

Ameryka:

·            Zwiększenie sprzedaży w całym regionie o 330 000 szt. (w roku finansowym 2026 oraz w porównaniu z rokiem finansowym 2023) i zainwestowanie 200 mln USD w zintegrowane doświadczenie klienta w USA

·            USA i Kanada: wprowadzenie na rynek siedmiu zupełnie nowych modeli

·            USA: odświeżenie 78% oferty samochodów osobowych marki Nissan oraz wprowadzenie modeli z napędem e‑POWER i hybrydowym z funkcją ładowania z zewnętrznego źródła

Chiny:

·            Odświeżenie 73% oferty modelowej marki Nissan i wprowadzenie ośmiu pojazdów zasilanych nowymi źródłami energii (NEV), w tym czterech modeli Nissana

·            Zwiększenie sprzedaży do 1 mln sztuk w roku finansowym 2026, czyli o 200 000 szt.

·            Rozpoczęcie eksportu pojazdów w 2025 r., docelowo 100 000 szt.

·            Dalsza optymalizacja mocy produkcyjnych w porozumieniu z lokalnymi partnerami

Japonia:

·            Odświeżenie 80% ofert modeli osobowych i wprowadzenie pięciu zupełnie nowych modeli

·            Osiągnięcie 70% elektryfikacji w segmencie samochodów osobowych

·            Zwiększenie sprzedaży o 90 000 szt. (w porównaniu z rokiem finansowym 2023), do 600 000 szt. w roku finansowym 2026

Afryka, Bliski Wschód, Indie, Europa i Oceania:

·            Zwiększenie sprzedaży w całym regionie o 300 000 szt. (w roku finansowym 2026 oraz w porównaniu z rokiem finansowym 2023)

·            Europa: wprowadzenie sześciu zupełnie nowych modeli i osiągnięcie poziomu 40% udziału samochodów elektrycznych w miksie sprzedaży samochodów osobowych

·            Bliski Wschód: wprowadzenie pięciu zupełnie nowych SUV‑ów

·            Indie: wprowadzenie trzech zupełnie nowych modeli i osiągnięcie pozycji centrum eksportowego na poziomie 100 000 szt.

·            Oceania: wprowadzenie 1‑tonowego pickupa oraz elektrycznego crossovera w segmencie C

·            Afryka: wprowadzenie dwóch zupełnie nowych SUV‑ów oraz rozszerzenie oferty modeli spalinowych w segmencie A

Konkurencyjność samochodów elektrycznych

Ofensywa produktowa będzie wspierana przez nowe podejście do projektowania i produkcji, którego celem jest zwiększenie przystępności cenowej samochodów elektrycznych oraz poprawa rentowności. Dzięki opracowywaniu modeli elektrycznych jako rodziny pojazdów, a także dzięki zintegrowanym zespołom napędowym, wykorzystaniu modułowego systemu produkcji nowej generacji, organizacji zaopatrzenia w ramach całej grupy oraz innowacjom w dziedzinie akumulatorów, Nissan zamierza obniżyć koszty samochodów elektrycznych nowej generacji o 30% (w porównaniu z aktualnym modelem crossovera ARIYA) oraz zrównać koszty między modelami elektrycznymi i spalinowymi do roku finansowego 2030.

Dzięki samemu podejściu do projektowania w ramach rodzin pojazdów koszty kolejnych modeli w tej samej głównej rodzinie można obniżyć o 50%, zmniejszając przy tym zróżnicowanie elementów wyposażenia o 70% oraz skracając czas realizacji projektu o cztery miesiące. Z kolei modułowy system produkcji pozwala skrócić linię produkcyjną pojazdów oraz czas potrzebny na wyprodukowanie jednego pojazdu o 20%.

W ramach planu The Arc więcej zakładów w Japonii i innych krajach wdroży koncepcję Nissan Intelligent Factory („inteligentna fabryka Nissana”). Zakłady w Oppamie oraz Nissan Motor Kyushu w Japonii, zakłady w Sunderland Plant w Wielkiej Brytanii oraz zakłady w Canton i Smyrnie w USA przystąpią do wdrażania tej koncepcji w latach finansowych 2026–2030. Jednocześnie podejście zainicjowane w ramach projektu EV36Zero w odniesieniu do produkcji zostanie rozszerzone z brytyjskiego Sunderland na amerykańskie zakłady w Canton, Decherd i Smyrnie, a także w Tochigi i na Kiusiu w Japonii. Stosowne działania zaplanowano na lata finansowe 2025–2028.

Nowe technologie

Plan The Arc obejmuje także propozycje mające na celu przyspieszenie rozwoju technologii inteligentnych pojazdów, takich jak system wspomagania kierowcy Pro-PILOT nowej generacji, który pozwala na jazdę autonomiczną „od drzwi do drzwi”, na autostradach i zwykłych drogach oraz na prywatnych posesjach i parkingach.

Nissan ulepszy ofertę akumulatorów litowo-niklowo-kobaltowo-manganowych (Li-NCM), litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP) oraz ze stałym elektrolitem (ASSB), aby dostarczać zróżnicowane technologicznie samochody elektryczne, dostosowane do różnych potrzeb klientów. Nissan znacznie udoskonali akumulatory Li-NCM – skróci czas ich ładowania o 50% oraz zwiększy ich gęstość energetyczną o 50% w porównaniu z akumulatorami w modelu ARIYA. W przypadku akumulatorów LFP, opracowywanych i wytwarzanych w Japonii, koszt ich produkcji będzie niższy o 30% w porównaniu z akumulatorami stosowanymi w mikrosamochodzie elektrycznym Sakura. Nowe pojazdy elektryczne z udoskonalonymi akumulatorami Li-NCM, LFP oraz ASSB pojawią się na rynku w roku finansowym 2028.

Strategiczne partnerstwa

Nissan będzie wykorzystywać strategiczne partnerstwa, aby zachować konkurencyjność oraz oferować globalne portfolio produktów i technologii. Marka będzie nadal wykorzystywać możliwości, jakie daje jej sojusz z Renault i Mitsubishi Motors w Europie, Ameryce Łacińskiej, Azji Południowo-Wschodniej oraz Indiach. W Chinach Nissan w pełni wykorzysta swoje lokalne aktywa, aby zaspokajać potrzeby Chin i innych krajów, oraz będzie poszukiwać nowych partnerów w Japonii i USA. Dzięki współpracy w zakresie projektowania i zaopatrzenia globalne moce produkcyjne w zakresie akumulatorów mają wzrosnąć do 135 GWh.

Dyscyplina finansowa zapewniająca stabilność i rentowność

Podstawą planu jest silna dyscyplina finansowa, umożliwiająca stabilny wskaźnik nakładów kapitałowych oraz inwestycji w badania i rozwój względem przychodów – na poziomie od 7‑8% – z wyłączeniem inwestycji w zwiększanie mocy produkcyjnych w segmencie akumulatorów. Dodatkowo Nissan planuje zainwestować ponad 400 bln jenów w produkcję akumulatorów. Jednocześnie stopniowo będą rosły inwestycje w elektryfikację, których udział do roku finansowego 2026 sięgnie 70%.

Zarządzanie tymi inwestycjami będzie prowadzone pod kątem zapewnienia korzyści wszystkim akcjonariuszom spółki Nissan oraz utrzymania dodatnich przepływów pieniężnych przed fuzjami i przejęciami – nawet po uwzględnieniu inwestycji w elektryfikację. Pozwoli to zagwarantować całkowitą stopę zwrotu dla akcjonariuszy powyżej 30%. W całym okresie realizacji planu The Arc Nissan zamierza utrzymywać zdrowy poziom 1 bln jenów zasobów gotówkowych netto.

„W ramach tego kompleksowego planu podniesiemy konkurencyjność Nissana i osiągniemy zrównoważoną rentowność” – dodał prezes Uchida. „Nissan jest przekonany, że dysponuje możliwościami należytej realizacji tego planu, który zapewni nam solidne podstawy i pomost do realizacji wizji Nissan Ambition 2030”.

 

*Nissan Motor Co., Ltd. liczy rok finansowy od 1 kwietnia do 31 marca

###

 

Nissan

Więcej informacji na temat naszych produktów, usług i zaangażowania na rzecz zrównoważonej mobilności znajdziesz na stronie nissan-global.com. Zapraszamy także na nasze konta w serwisach Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn oraz do oglądania najnowszych materiałów wideo na YouTube.

Komunikat opublikowany przez Nissana