·       Zysk operacyjny wyniósł 377,1 miliardów jenów, o 52% więcej niż rok wcześniej

·       Pozytywne wolne przepływy pieniężne i zysk operacyjny w działalności w branży motoryzacyjnej za cały rok

·       Przewidywany wzrost zysku operacyjnego za rok obrotowy 2023 o 38% w porównaniu do roku obrotowego 2022

JOKOHAMA, Japonia – Nissan Motor Co., Ltd. ogłosił dziś wyniki finansowe za pełny rok oraz czwarty kwartał roku obrotowego 2022, którego koniec przypada na 31 marca 2023 r.

Wyniki finansowe za cały rok

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, w roku obrotowym 2022 Nissan wzmocnił podstawy swojej działalności poprzez konsekwentne wdrażanie kluczowych inicjatyw w ramach planu transformacji biznesowej Nissan NEXT. W 2022 r. udało się osiągnąć znaczny postęp w porównaniu z rokiem poprzednim, dzięki systematycznemu polepszaniu jakości sprzedaży i jednostkowego zysku netto ze sprzedaży najważniejszych nowych modeli na wszystkich rynkach.

Przedłużający się niedobór półprzewodników i ograniczona podaż części w związku z przestojem w Chinach miały znaczny wpływ na plany produkcyjne i dostawy pojazdów, co przełożyło się na globalny wolumen sprzedaży na poziomie 3 305 000 sztuk.

Pomimo tych trudności, przychody Nissana przekroczyły przewidywania, które podczas ogłoszenia wyników finansowych za pierwsze półrocze zostały skorygowane w górę. Skonsolidowane przychody netto za pełny rok obrotowy wyniosły 10,6 trylionów jenów i przełożyły się na zysk operacyjny 377,1 miliardów jenów, z marżą operacyjną 3,6%. Zysk netto1 wyniósł 221,9 miliardów jenów. Rok fiskalny oznaczał również powrót Nissana do dodatnich wolnych przepływów pieniężnych i zysku operacyjnego w działalności w branży motoryzacyjnej. Środki pieniężne z działalności w branży motoryzacyjnej zamknęły się w kwocie 1,2 trylionów jenów. Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Nissan planuje przedstawić propozycję wypłaty dywidendy na koniec roku w wysokości 10 jenów na akcję za rok fiskalny 2022.

Na podstawie raportu dla Tokijskiej Giełdy Papierów Wartościowych – łącznie z udziałem chińskiej spółki JV obliczonym zgodnie z metodą praw własności2

Jeny (mld)

Rok obrotowy 2021

Rok obrotowy 2022

Zmiana r/r

Przychody

8 424,6

10 596,7

+2 172,1

Zysk z działalności operacyjnej

247,3

377,1

+129,8

Marża operacyjna

2,9%

3,6%

+0,7 p.p.

Zysk z działalności podstawowej

306,1

515,4

+209,3

Zysk netto1

215,5

221,9

+6,4

Kwoty przeliczone według średnich kursów walutowych: 136 JPY/USD i 141 JPY/EUR za rok obrotowy 2022 r.

Po konsolidacji wyników działalności joint venture Nissana w Chinach metodą proporcjonalną, zysk operacyjny wyniósł 484,6 miliarda jenów, co odpowiada marży operacyjnej na poziomie 4,1%. Zysk netto1 wyniósł 221,9 miliardów jenów.

Najważniejsze dane finansowe za IV kwartał

W czwartym kwartale roku obrotowego 2022 skonsolidowane przychody netto wyniosły 3,1 trylionów jenów, skonsolidowany zysk operacyjny 87,4 miliardów jenów, a marża operacyjna 2,8%. Zysk netto1 w czwartym kwartale osiągnął 106,9 miliardów jenów. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, Nissan stale poprawiał swoje wyniki, uzyskując znaczny wzrost zarówno skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej, jak i zysku netto.

Na podstawie raportu dla Tokijskiej Giełdy Papierów Wartościowych – łącznie z udziałem chińskiej spółki JV obliczonym zgodnie z metodą praw własności2

Jeny (mld)

IV kwartał roku
obrotowego 2021

IV kwartał roku
obrotowego 2021

Zmiana r/r

Przychody

2 270,6

3 097,0

+826,4

Zysk z działalności operacyjnej

56,0

87,4

+31,4

Zysk netto1

14,2

106,9

+92,7

Kwoty przeliczone według średnich kursów walutowych 132 JPY/USD i 142 JPY/EUR w czwartym kwartale roku obrotowego 2022.

Prognoza na rok obrotowy 2023

Nissan spodziewa się, że warunki biznesowe nadal będą trudne z uwagi na nieprzewidywalne ryzyko geopolityczne, wyższe koszty logistyczne i zużycia energii, presję inflacyjną na całym świecie oraz widmo recesji gospodarczej.

Jednakże dzięki mocnym fundamentom biznesowym, które są efektem transformacji firmy, Nissan zamierza osiągnąć wzrost zysku operacyjnego o 38% w stosunku do roku 2022, poprzez podniesienie jakości sprzedaży, odpowiednią politykę cenową, dalsze wzmocnienie dyscypliny finansowej oraz kontrolę kosztów stałych.

Firma złożyła na tokijskiej giełdzie papierów wartościowych poniższą prognozę na kolejny rok obrotowy, który kończy się w dniu 31 marca 2024 r. (obliczoną zgodnie z metodą księgowania kapitału własnego dla spółki joint venture Nissana w Chinach):

Prognoza na rok obrotowy 2023
Na podstawie raportu dla Tokijskiej Giełdy Papierów Wartościowych – łącznie z udziałem chińskiej spółki joint venture obliczonym zgodnie z metodą praw własności2 (w mld jenów)

Przychody netto

12 400,0

Zysk z działalności operacyjnej

520,0

Zysk netto1

315,0

Dywidenda na akcję (w jenach)

Rok obrotowy 2022

10

Rok obrotowy 2023 (prognoza)

15 lub więcej

 

Wyniki Nissana skomentował prezes i dyrektor generalny firmy, Makoto Uchida: „W roku obrotowym 2022 Nissan osiągnął znaczną poprawę zysku operacyjnego w porównaniu do roku ubiegłego, i to pomimo trudnych warunków biznesowych. Jest to efekt naszych wysiłków na rzecz konsekwentnego wzmacniania podstaw, na których opiera się nasza działalność, dzięki strategii Nissan NEXT. Mimo iż realia biznesowe w 2023 roku, który jest ostatnim rokiem planu Nissan NEXT, mogą okazać się jeszcze bardziej wymagające, będziemy dążyć do nieustannego polepszania rentowności firmy poprzez oferowanie konkurencyjnych produktów i poprawę struktury zysków dzięki transformacji biznesowej. Opracujemy również średnioterminowy plan transformacji Nissana w prawdziwie odporną firmę w doskonałej kondycji, który zapewni jej zrównoważony wzrost i stabilność finansową”.

###

1 Zysk lub strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej.

2 Od początku roku obrotowego 2013 Nissan przedstawia dane obliczone zgodnie z metodą praw własności, uwzględniając działalność joint venture z Dong Feng w Chinach. W tej metodzie księgowej sprawozdawczość dotycząca dochodów netto pozostaje niezmieniona, jednak rachunki zysków i strat nie zawierają już wyników Dong Feng-Nissan w zakresie przychodów i zysku operacyjnego.

Prognoza finansowa opiera się na ocenach i szacunkach sporządzonych na podstawie obecnie dostępnych informacji. Dlatego też tego typu prognozy finansowe są obarczone niepewnością i ryzykiem, a końcowy wynik może się różnić od prognozy.

Więcej informacji o wynikach finansowych Nissana na stronie: https://www.nissan-global.com/EN/IR/FINANCIAL/.

Więcej informacji na temat naszych produktów, usług oraz zobowiązania związanego z rozwojem zrównoważonej motoryzacji jest dostępnych na stronie: nissan-global.com. Zapraszamy także na nasze konta w serwisach Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn oraz do oglądania najnowszych materiałów wideo na YouTube.

Komunikat opublikowany przez Nissana